ചം ചം ചമക്ക് cham cham chamakk malayalam lyrics 

ഗാനം : ചം ചം ചമക്ക് ചം ചം 

ചിത്രം : മല്ലു സിംഗ് 

രചന : മുരുകൻ കാട്ടാക്കട 

ആലാപനം : ശ്രെയ ഘോഷാൽ ,കെ ജെ യേശുദാസ് 

(ഹമ്മിങ് )

ചംചം ചമക്ക്‌  ചം ചം

ഹേ ഹേ ഹേ ഹേ

തരം തരം ത തരം തരാ 

ചംചം….. ചമക്ക്‌  ചം ചം

ചംചം…. ചമക്ക്‌ ചമ് ചംചം….

നീ പാടാതെ പാടുന്ന പാട്ടില്‍

ഈ ചോളങ്ങള്‍ ചാഞ്ചാടും ചന്തം

ദില്  കര്‍താ ദില്  കര്‍താ മഹിയാ ആജാ ദില്  കര്‍താ

നഹി ലഗ് ദാ നഹി ലഗ് ദാ ഉട് തേരെബിന് ദില് നഹി ലഗ് ദാ

ഹായ്..  ചംചം ചമക്ക്‌  ചം ചം

നീ നോക്കാതെ നോക്കുന്ന നേരം

ഈ പൂവാക പൂക്കുന്ന ഗന്ധം ഹോയ്

ഹേ ഹേ ഹേ ഹേ

ത നാനാ നാന്ന നാനാ നാന്ന നാ 

ത നാനാ നാന്ന നാനാ നാന്ന നാ 

ഓ നെഞ്ചോടു നെഞ്ചം ചൊല്ലുന്നതെന്തേ

വിണ്ണോടു മേഘം മൊഴിയുന്നതോ……

ചെമ്പാവു പാടം ഉലയുന്നതെന്തേ

ചേലുള്ള കാറ്റിന്‍ ചിരി കണ്ടതോ….

കരിമ്പു വഴി നിറയേ കളിചിരിയില്‍ നനയേ

മധുരമൊരു കനവില്‍ മതിമറന്നു തനിയെചമ്  ചമക്ക്‌ ചമക്ക്‌ ചമ് ചമക്ക്‌ ചമക്ക്‌ ചംചം ഹോയ്

ദില്  കര്‍താ ദില്  കര്‍താ മഹിയാ ആജാ ദില്  കര്‍താ

നഹി ലഗ് ദാ നഹി ലഗ് ദാ ഉട് തേരെബിന് ദില് നഹി ലഗ് ദാ

ഹായ്  ചംചം ചമക്ക് ചം ചം

നീ നോക്കാതെ നോക്കുന്ന നേരം

ഈ പൂവാക പൂക്കുന്ന ഗന്ധം ഹോയ്

ഓ നാനാനാ………നാന ഹായ്  നാനാന നാനാ നാ നാ 

നാ നാ നാ….. നാ നാ നാ…. നാ നാ നാ….. നാ നാ നാ….

നാ നാ നാ …..നാ നാ നാ…..തനനാ………….. 

ഹേയ് കണ്ണോടു കണ്ണില്‍ കാണാത്തതെന്തേ

തൂവല്‍ക്കിനാവിന്‍ മഴയോര്‍മ്മകള്‍

കാതോടു കാതില്‍ കേള്‍ക്കാത്തതെന്തേ

ഈറന്‍ നിലാവിന്‍ പകലോര്‍മ്മകള്‍

കടുകുവയലരികേ ചുവരൊലികള്‍ നിറയേ

മനസ്സൊഴുകും വഴിയേ

ഇനി വരുമോ തനിയേ

ചമ്  ചമക്ക്‌ ചമക്ക്‌ ചമ് ചമക്ക്‌ ചമക്ക്‌ ചംചം

ദില് ദില്  കര്‍താ ദില്  കര്‍താ മഹിയാ ആജാ ദില്  കര്‍താ

നഹി ലഗ് ദാ നഹി ലഗ് ദാ ഉട് തേരെബിന് ദില് നഹി ലഗ് ദാ

ഹായ് ചംചം ചമക്ക്‌  ചം ചം

നീ പാടാതെ പാടുന്ന പാട്ടില്‍

ഈ ചോളങ്ങള്‍ ചാഞ്ചാടും ചന്തം

ചംചം ചമക്ക്‌ ചമ്  ചംചം

നീ നോക്കാതെ നോക്കുന്ന നേരം

ഈ പൂവാക പൂക്കുന്ന ഗന്ധംLeave a Comment

”
GO