മകരനിലാവിൽ makaranilaavil malayalam lyrics

 


ഗാനം : മകരനിലാവിൽ

ചിത്രം : സ്നേഹിതൻ 

രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് 

മകരനിലാവിൽ മധുരവുമായി

മറിമാൻ മിഴി വാ നീ

മകരനിലാവിൽ മധുരവുമായി

മറിമാൻ മിഴി വാ നീ

കവിതയുമായ് എൻ മനമുണർന്നു

കവിളിണയിൽ പൊന്നല തെളിഞ്ഞു

മന്മഥനുടെയരികിൽ ചഷകമേന്തി വാ

മകരനിലാവിൽ മധുരവുമായി

മറിമാൻ മിഴി വാ നീ

മറിമാൻ മിഴി വാ നീ

നൂപുരനാദം കേട്ടു

എന്റെ ഹൃദയമൃദംഗമുണർന്നു

നൂപുരനാദം കേട്ടു

എന്റെ ഹൃദയമൃദംഗമുണർന്നു

മാമയിൽ പോലെ നിന്നുടെ നടനം

ആത്മാവിലാനന്ദ നിർവൃതിയരുളീ………………..

ആ…ആ…………………….

മകരനിലാവിൽ മധുരവുമായി

മറിമാൻ മിഴി വാ നീ

മറിമാൻ മിഴി വാ നീ 

ഇന്ദ്രധനുസ്സുകൾ കണ്ടൂ 

മധു മധുരകലിക വിടർന്നു 

ഇന്ദ്രധനുസ്സുകൾ കണ്ടൂ 

മധു മധുരകലിക വിടർന്നു 

ഹൃദയവിപഞ്ചിക മീട്ടുക സഖീ നീ

പാടുകയായ് നിൻ മാനസമുരളീ…………………

സാ നി ധമപ നിധപ മപഗരി

നിസഗരിമനിപ ഗരിനിസ

മകരനിലാവിൽ മധുരവുമായി

മറിമാൻ മിഴി വാ നീ

കവിതയുമായ് എൻ മനമുണർന്നു

കവിളിണയിൽ പൊന്നല തെളിഞ്ഞു

മന്മഥനുടെയരികിൽ ചഷകമേന്തി വാ

മകരനിലാവിൽ മധുരവുമായി

മറിമാൻ മിഴി വാ നീ

മകരനിലാവിൽ മധുരവുമായി

മറിമാൻ മിഴി വാ നീ

മറിമാൻ മിഴി വാ നീ

 

Leave a Comment

”
GO