പൂമുത്തോളേ നീയെരിഞ്ഞ | Poomuthole lyrics in malayalam

പൂമുത്തോളേ നീയെരിഞ്ഞ വഴിയിൽ ഞാൻ മഴയായി പെയ്തെടി ആരീരാരം ഇടറല്ലെ മണിമുത്തേ കണ്മണീ മാറത്തുറക്കാനിന്നോളം തണലെല്ലാം വെയിലായി കൊണ്ടെടീ മാനത്തോളം മഴവില്ലായ് വളരേണം എൻമണീ ആഴിത്തിരമാല പോലെ …

Read more

കസവിന്റെയ്  തട്ടമിട്ട് | kasavinte thattamittu lyrics

കസവിന്റെയ്  തട്ടമിട്ട് വെള്ളി അരഞ്ഞാണമിട്ടു പൊന്നിന്റെ കൊലുസുമിട്ടൊരു  മൊഞ്ചത്തി കൂന്താലി പുഴയൊരു വമ്പത്തി കൂന്താലി പുഴയൊരു വമ്പത്തി     ഇവളുടെ മുന്നും പിന്നും കണ്ടു കൊതിച്ചവർ …

Read more

”
GO