നീലവാനിലെ| Neela Vaanile Lyrics

MoviePulimada
SongNeela Vaanile
MusicIshaan Dev
LyricsDr. Thaara Jeyashankar
SingerPradeep Kumar

നീലവാനിലെ മേഘമായവൾ
കുളിർമഴയായ് പൊഴിയാൻ
ഈ മിഴാവിലെ താളമായവൾ
അകതളിരിൽ നിറയാൻ
ഇരുളാർന്ന രാവതിൽ മിഴിവാർന്ന പൂവുടൽ
ഒളിവേകി നിറമോടെ വരുമോ ഇനി
അഴകേ … അലിയും നിലവേ … സഖിയേ …
ഇനിയീ ജന്മം നീയാണെൻ ഉയിരേ …

ആ … ആ …

അന്തിവെയിൽ ചേലിൽ നീ വന്ന നേരം
ചമ്പനീർപ്പൂവോ കൊതിച്ചതല്ലേ
മിന്നുകെട്ടുവാനെൻ ഉള്ളിലുള്ള മോഹം 
മിക്ഴികളിലാകേ തെളിഞ്ഞതല്ലേ
തൂമഴനിലാവിൻ പുടവ ചാർത്തീ
അരികിലായ് ചേർന്നു നിന്നൂ
എൻ കനവിൽ,ഊറും കവിതയായീ നീ

നിനവേകുമെൻ ഇടവഴിയിൽ
നിനക്കേകുവാൻ ചിരിമലരായ്
ഇനിയീ മൗനം തോരാത്ത മൊഴിയേ

ആ … ആ …

Leave a Comment

”
GO