പാതകൾ | Paathakal Lyrics

MovieVela
SongPaathakal
MusicSam C.S
LyricsAnwar Ali
SingerHaricharan

പാതകൾ പലർ തെളിയാം മറയാം
നീയൊരാൾ ഒടുവിലെ സ്നേഹവാടം
നാവുകൾ പലേ ചിതറും മൊഴിയാം
നീയൊരാൾ മധുരിതമായ ഗാനം

നീയാകുമാനന്ദവ്യോമത്തിലെൻ
മായാവിമാനങ്ങൾ കുതികൊള്ളിടും
നീയാകുമാശ്വാസ നീർച്ചോലയിൽ
ഞാനെന്റെ ചങ്ങാടമൊഴുകാൻ വിടും
ഇരുസ്വപ്നമാം നാം മുകിൽമാലകൾ പോൽ
കലർന്നലി‌ഞ്ഞൊരുസ്വപ്നമാകും

എല്ലാം ചൊന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നാലും
നിന്റേതാണെന്നുള്ളിന്നുള്ളാകേ
തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടേറെ ആയെന്നാലും
നീയേ ബിംബിപ്പൂ കണ്ണാഴത്തിൽ
നീ വരവായ് നനവുഴലുമീ
ഞാനില തൻ സിരയിൽ തെളിനീരായ്
നീ നിറവായ് നിഴൽ പുണരുമീ
പൗർണമിരാക്കടലിന്നലയിൽ
മഴയാം മഴ ഞാനും നനയും ഭൂമി നീയും

Leave a Comment

”
GO