അഖിലഗുണങ്ങൾ | Akhilagunangal Lyrics

Music പ്യാരി മുഹമ്മദ്‌ Lyricist കെ എം മഞ്ചേരി Film/Album അഖില അഖില ഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യനു നൽകിപ്രകൃതിദേവിയിൻ വരദാനം(2)അഖിലചരാചരം വാഴുമീയുലകിൽ(2)മാനവജീവിതം പരിതാപംതുടരുകയാണിന്നുമവിരാമം (അഖില) സ്നേഹവും സഹനവും വാത്സല്യവുമായിഅവരിതാ …

Read more

”
GO