ആറ്റിറമ്പിലാല്‍‌മരത്തില്‍ aattirambilaal marathil malayalam lyrics

 ഗാനം : ആറ്റിറമ്പിലാല്‍‌മരത്തില്‍ ചിത്രം: മാന്നാർ മത്തായി സ്പീക്കിംഗ്  രചന : ബിച്ചു തിരുമല  ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര  ഉം…..ഉം……..ഉം……..ഉം……….. ആറ്റിറമ്പിലാല്‍‌മരത്തില്‍ ചേക്കൊഴിഞ്ഞ കൂടിനുള്ളില്‍ …

Read more

”
GO