ചന്ദിരനെക്കൈയിലെടുത്ത് chandirane kaiyyileduth malayalam lyrics

 ഗാനം :ചന്ദിരനെക്കൈയിലെടുത്ത്  ചിത്രം : മഹാസമുദ്രം രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : അലക്സ്  തുഴതുഴയോ തുഴതുഴയോ തുഴതുഴതുഴയോ തുഴതുഴയോ തുഴതുഴയോ തുഴതുഴതുഴയോ.. ചന്ദിരനെക്കൈയിലെടുത്തോലക്കുടയാക്കിവെയ്ക്കാം …

Read more

”
GO