ചിരിയൂഞ്ഞാല്‍ക്കൊമ്പില്‍ chiriyoonjaal kombil malayalam lyrics

 ഗാനം : ചിരിയൂഞ്ഞാല്‍ക്കൊമ്പില്‍ ചിത്രം : ചന്ദാമാമ രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം കെ എസ് ചിത്ര  ചിരിയൂഞ്ഞാല്‍ക്കൊമ്പില്‍ ചാഞ്ചാടി മാനത്തെ പൂത്താരം താലോലം പാടാന്‍ ഇതിലേ …

Read more

”
GO