ചിറ്റാറ്റിന്‍കാവില്‍ chittattin kaavil malayalam lyrics

  ഗാനം :ചിറ്റാറ്റിന്‍കാവില്‍ ചിത്രം : നിവേദ്യം രചന :ബിച്ചു തിരുമല ആലാപനം : ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി ചിറ്റാറ്റിന്‍കാവില്‍ ഉപ്പന്‍ ചോദിച്ചു ചിത്തിച്ചിറ്റമ്മേ ചക്കയ്ക്കുപ്പുണ്ടോ കാറ്റാടിക്കുന്നില്‍ കാറ്റോടും …

Read more

”
GO