ഹിമഗിരിനിരകൾ himagirinirakal malayalam lyrics

  ഗാനം :ഹിമഗിരിനിരകൾ ചിത്രം : താണ്ഡവം  രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ ഹിമഗിരിനിരകൾ പൊൻ തുടികളിലിളകി  ശിവകര …

Read more

”
GO