ഇന്ദുമതീ ഇതൾമിഴിയിൽ indhumathi ithalmizhiyil malayalam lyrics

  ഗാനം :ഇന്ദുമതീ ഇതൾമിഴിയിൽ ചിത്രം : രാക്ഷസരാജാവ്   രചന : വിനയൻ  ആലാപനം :കെ എൽ ശ്രീറാം ,സ്മിത  ഇന്ദുമതീ…..ഇതൾമിഴിയിൽ… എന്തീ മയിലാട്ടം സന്ധ്യതൊഴും.. ചൊടിയിണയിൽ.. …

Read more

”
GO