കടവുളെ പോലെ kadavule pole malayalam lyrics

  ഗാനം : കടവുളെ പോലെ ചിത്രം : ലൂസിഫർ രചന:ലോഗൻ ആലാപനം : കാർത്തിക് താണ്ഡവങ്ങൾ തീപിടിക്ക വാലി പോലെ വാൾ എടുക്ക ധീരൻ… സൂരൻ… …

Read more

”
GO