മോഹമുന്തിരി mohamundhiri malayalam lyrics

  ഗാനം : മോഹമുന്തിരി ചിത്രം : മധുരരാജ രചന: ബി കെ ഹരിനാരായണൻ ആലാപനം : സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ ചാന്ദ് കി ഛിടിയാ ആയി  ഗഹലാല് …

Read more

”
GO