മേടപ്പൊന്നണിയും medapponnaniyum malayalam lyrics

  ഗാനം : മേടപ്പൊന്നണിയും ചിത്രം : ദേവാസുരം   രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,അരുന്ധതി മേടപ്പൊന്നണിയും  കൊന്നപ്പൂക്കണിയായ്.. പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയായ്  …

Read more

”
GO