ആത്മാവിൻ ആകാശത്തിന്നാരോ aathmaavin aakaasathinnaro malayalam lyrics

 ഗാനം : ആത്മാവിൻ ആകാശത്തിന്നാരോ ചിത്രം : ഞാൻ പ്രകാശൻ  രചന : ബി കെ ഹരിനാരായണൻ ആലാപനം : ഗൗരി ലക്ഷ്മി,ഷാൻ റഹ്മാൻ ആത്മാവിൻ ആകാശത്തിന്നാരോ …

Read more

ഓമൽ താമര omal thamara malayalam lyrics

  ഗാനം : ഓമൽ താമര ചിത്രം : ഞാൻ പ്രകാശൻ  രചന : ബി കെ ഹരിനാരായണൻ ആലാപനം : യദു എസ് മാരാർ,ഷാൻ റഹ്മാൻ …

Read more

”
GO