ഒരിടത്തൊരിടത്തൊരു കര oridathoridathoru kara malayalam lyrics

 ഗാനം : ഒരിടത്തൊരിടത്തൊരു കര ചിത്രം :അത്ഭുതദ്വീപ്  രചന: കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : വിധു പ്രതാപ് , ജ്യോത്സ്ന, കോറസ്  ടട ടാണ്ടേ ടാണ്ടാം …

Read more

”
GO