പാടാതെങ്ങെങ്ങോ paadaathengengo malayalam lyrics

  ഗാനം :പാടാതെങ്ങെങ്ങോ ചിത്രം : വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ    രചന : വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ ആലാപനം : ബിജു നാരായണൻ പാടാതെങ്ങെങ്ങോ കേഴുന്നു രാരീരം …

Read more

”
GO