പേരറിയാം perariyam malayalam lyrics

  ഗാനം :പേരറിയാം ചിത്രം : സൂത്രധാരൻ  രചന : എസ് രമേശൻ നായർ  ആലാപനം :സുജാത മോഹൻ  ആ…………………………ആ……………ആ…………….. ആ………………………………… പേരറിയാം……………………  മകയിരം നാൾ അറിയാം………………… …

Read more

”
GO