പിൻനിലാവുദിച്ചുവല്ലോ pin nilaavudhichuvallo malayalam lyrics

  ഗാനം : പിൻനിലാവുദിച്ചുവല്ലോ  ചിത്രം : ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് ആലാപനം: പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം,സംഗീത ഉം……………ഉം………….. ഉം…………..ഉം…ഉം…….. പിൻനിലാവുദിച്ചുവല്ലോ  കണിമഞ്ഞു പെയ്തുവല്ലോ പിൻനിലാവുദിച്ചുവല്ലോ  കണിമഞ്ഞു പെയ്തുവല്ലോ ഹംസതൂലികാശയ്യയിൽ …

Read more

”
GO