വാസൂട്ടൻ vaasoottan malayalam lyrics

  ഗാനം : വാസൂട്ടൻ ചിത്രം : ജമ്നാപ്യാരി രചന : ബി കെ ഹരിനാരായണൻ ആലാപനം : ഫ്രാങ്കോ തൃശ്ശൂര് പൂരം കണ്ട മണ്ടത്തലയ നിന്റെ …

Read more

”
GO