വേളിപ്പെണ്ണിനു താലിക്ക് velippenninu thaalikk malayalam lyrics

  ഗാനം : വേളിപ്പെണ്ണിനു താലിക്ക് ചിത്രം : മഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കം രചന : എസ് രമേശൻ നായർ ആലാപനം : ശ്രീനിവാസ്,സുജാത മോഹൻ വേളിപ്പെണ്ണിനു താലിക്ക് പൊന്നുരുക്കാൻ …

Read more

”
GO