പൂമുത്തോളേ നീയെരിഞ്ഞ | Poomuthole lyrics in malayalam

പൂമുത്തോളേ നീയെരിഞ്ഞ

വഴിയിൽ ഞാൻ മഴയായി

പെയ്തെടി

ആരീരാരം ഇടറല്ലെ

മണിമുത്തേ കണ്മണീ

മാറത്തുറക്കാനിന്നോളം തണലെല്ലാം

വെയിലായി കൊണ്ടെടീ

മാനത്തോളം മഴവില്ലായ്

വളരേണം എൻമണീ

ആഴിത്തിരമാല പോലെ

കാത്തു നിന്നെയേൽക്കാം

പീലിച്ചെറു തൂവൽ വീശി

കാറ്റിലാടി നീങ്ങാം

കനിയേ ഇനിയെൻ

കനവിതളായ് നീ വാ

നിധിയേ മടിയിൽ

പുതുമലരായ് വാ വാ

പൂമുത്തോളേ നീയെരിഞ്ഞ

വഴിയിൽ ഞാൻ മഴയായി

പെയ്തെടി

ആരീരാരം ഇടറല്ലെ

മണിമുത്തേ കണ്മണീ

ആരും കാണാ മേട്ടിലേ

തിങ്കൾ നെയ്യും കൂട്ടിലേ

ഇണക്കുയിൽ പാടും പാട്ടിൻ

താളം പകരാം

പേർമണിപ്പൂവിലെ

തേനോഴുകും നോവിനെ

ഓമൽച്ചിരി നൂറും നീർത്തി

മാറത്തൊതുക്കാം

സ്നേഹക്കളിയോടമേറി

നിൻ തീരത്തെന്നും കാവലായ്

മോഹക്കൊതി വാക്കു തൂകി

നിൻചാരത്തെന്നും ഓമലായ്

എന്നെന്നും കണ്ണേ നിൻ കൂട്ടായ്

നെഞ്ചിൽ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന

പൊന്നോമൽ പൂവുറങ്ങ്

പൂമുത്തോളേ നീയെരിഞ്ഞ

വഴിയിൽ ഞാൻ മഴയായി

പെയ്തെടി

ആരീരാരം ഇടറല്ലെ

മണിമുത്തേ കണ്മണീ

മാറത്തുറക്കാനിന്നോളം തണലെല്ലാം

വെയിലായി കൊണ്ടെടീ

മാനത്തോളം മഴവില്ലായ്

വളരേണം എൻമണീ

ആഴിത്തിരമാല പോലെ

കാത്തു നിന്നെയേൽക്കാം

പീലിച്ചെറു തൂവൽ വീശി

കാറ്റിലാടി നീങ്ങാം

കനിയേ ഇനിയെൻ

കനവിതളായ് നീ വാ

നിധിയേ മടിയിൽ

പുതുമലരായ് വാ വാ

Leave a Comment

”
GO