റോക്കാകുത്ത് rockakuth malayalam lyrics

 

ഗാനം :റോക്കാകുത്ത്

ചിത്രം : പ്രേമം 

രചന : പ്രദീപ്‌ പാലാർ

ആലാപനം :ഹരിചരൺ,അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ

ഹേയ്… പാട്ടൊന്ന് പാടപ്പോറേൻടാ

ആടാമ ഇരുക്ക മുടിയാത് ടാ…

ഊരെല്ലാം വിസില് പറക്കിത്ടാ

ഇത് കുത്താട്ടം… റോക്കാട്ടം നീ കേള് ടാ

റോക്ക് നാ അങ്കെ വെയ്റ്റ്ടാ

കുത്ത് നാ ഇങ്കെ ഗെത്ത് ടാ

രണ്ടുമേ കലന്താ  മാസ്സ്ടാ

സേ..ടോ രേ മി ഫാ സോ ലാ ട്ടി ഠോ

റോക്ക്, കുത്ത് സേർന്ത് വന്താ

റോക്കാൻ കുത്ത് ഇത് താൻടാ

റോക്ക്, കുത്ത് സേർന്ത് വന്താ

റോക്കാൻ കുത്ത് ഇത് താൻടാ

വെള്ളക്കാരൻ കുത്ത് നാ റോക്ക്ടാ

നമ്മ ഊര് റോക്ക് നാ കുത്ത്ടാ

ജാക്സനോടെ പാട്ട് കേട്ടവൻടാ

രാജാപ്പാട്ടൈ പാടി വളർന്തവൻടാ

നായർ കട  ചായ…

അത് കുടിച്ച് പാര് പയ്യാ

വെള്ളക്കാരൻ സോഡ

അത് പേര് കൊക്കക്കോള …

ഹേ.. തൗസന്റ് വാട്ട്സ് ബൾബ്

അത് എരിയ തേവൈ പവറ്

അട കുരക്കിതപ്പാ ഡോഗ്

അട നമുക്ക് മേലെ ഗോഡ്…

എട്ടുക്കും പോട്ടി വേണാണ്ടാ

എല്ലാമൈ ഒന്ന് ഇസൈ താൻടാ

നാൻ സൊല്ലും കരുത്തും ഇത് താൻടാ

സേ..സ രി ഗ മ പ ധ നി സ….

റോക്ക്, കുത്ത് സേർന്ത് വന്താ

റോക്കാൻ കുത്ത് ഇത് താൻ ടാ

റോക്ക്, കുത്ത് സേർന്ത് വന്താ

റോക്കാൻ കുത്ത് ഇത് താൻടാ

ഹേയ് മാസ്  കുത്ത്

ഹേയ് വെയ്റ്റ് കുത്ത്

ഹേയ് റൈറ്റാ ..കുത്ത്

ഇത് റോക്കാ കുത്ത്

Leave a Comment

”
GO