അരണിയിൽ നിന്നും araniyil ninnum malayalam lyrics

 

ഗാനം : അരണിയിൽ നിന്നും

ചിത്രം : നരസിംഹം 

രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് 

ധ്യാനം ധേയം നരസിംഹം ധര്‍മ്മാര്‍ത്ഥമോക്ഷം നരസിംഹം 

പൂര്‍ണ്ണം ബ്രഹ്മം നരസിംഹം ത്വമേവസര്‍വ്വം നരസിംഹം

അരണിയിൽ നിന്നും ജ്വാല കണക്കെ

ജലധിയിൽ നിന്നും മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുന്നേ

ഓം..ഓം..

ധെനധിമിരങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറും

ഭ്രമണ പഥത്തിൽ കത്തിപ്പടരുന്നേ

ഓം..ഓം…

ദിക്കുകൾ ഞെട്ടുന്നേ ദിനകരനുരുകുന്നേ

ജടമുടിയാട്ടി നഖരം  നീട്ടി അടിമുടിയലറുന്നേ 

കനലായ് നെഞ്ചിൽ കത്തും കരിനീല ദുഃഖങ്ങൾ

അലിവാർന്ന ചുണ്ടിൽ പൂക്കും ജപയോഗമന്ത്രങ്ങൾ

ക്രോധമോടെ ഉദിച്ചു വരുന്നുണ്ടേ ഹരിണ്യാ

ചോരചിന്തി ചങ്കു പിളർക്കാനായ്

അവതാരമിതു താൻ നിയോഗം

സംഹാരമാടുന്ന നരസിംഹമായ്  

അരണിയിൽ നിന്നും ജ്വാല കണക്കെ

ജലധിയിൽ നിന്നും മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുന്നേ

ഓം..ഓം..

ധ്യാനം ധേയം നരസിംഹം ധര്‍മ്മാര്‍ത്ഥമോക്ഷം നരസിംഹം 

പൂര്‍ണ്ണം ബ്രഹ്മം നരസിംഹം ത്വമേവസര്‍വ്വം നരസിംഹം

ജപമാർന്ന പുണ്യം നേരും പുരുഷാർത്ഥസാരം നീ

അസുരാധമന്മാർക്കെതിരെ ഉയരുന്ന വാൾമുനയും

തൂണിലുണ്ട് തുരുമ്പിൽ നീയുണ്ട് മഹേശാ

മണ്ണിലുണ്ട് മനസ്സിൽ നീയുണ്ട്

കരവേഗമറിയുന്നു കാറ്റിൽ അലയാടും കടലിന്റെ ജലഭേരിയിൽ

അരണിയിൽ നിന്നും ജ്വാല കണക്കെ

ജലധിയിൽ നിന്നും മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുന്നേ

ഓം..ഓം..

ധെനധിമിരങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറും

ഭ്രമണ പഥത്തിൽ കത്തിപ്പടരുന്നേ

ഓം..ഓം…

ദിക്കുകൾ ഞെട്ടുന്നേ ദിനകരനുരുകുന്നേ

ജടമുടിയാട്ടി നഖരം  നീട്ടി അടിമുടിയലറുന്നേ 

Leave a Comment

”
GO