സൂര്യനെ പൊൻതൂവലാൽ sooryane pon thoovalaal malayalam lyrics

ഗാനം : സൂര്യനെ പൊൻതൂവലാൽ

ചിത്രം : നമ്മൾ 

രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,രാജേഷ് വിജയ്

റ്റാരരിരരാ റ്റ റ്റാരരിരരാ 

സൂര്യനെ പൊൻതൂവലാൽ കൈക്കുമ്പിളിൽ നിറക്കാം…

റ്റാരരിരരാ റ്റ റ്റാരരിരരാ 

ഓ മാരിവിൽ കുട ചൂടുവാൻ മണിമേഘമായ് പറക്കാം….

ഇതിലേ വരൂ വെൺപുലരികളേ…..

കടം തരൂ പുഞ്ചിരിക്കുടങ്ങൾ……

ഇതിലേ വരൂ വെൺപുലരികളേ…..

കടം തരൂ പുഞ്ചിരിക്കുടങ്ങൾ…..

ഹോ…………ഹേ…………….. ഹേഹേ…..

സൂര്യനെ പൊൻതൂവലാൽ കൈക്കുമ്പിളിൽ നിറക്കാം…

ഓ മാരിവിൽ കുട ചൂടുവാൻ മണിമേഘമായ് പറക്കാം….

ചിലച്ച് ചിലച്ച് ചിറക് വിരിച്ച് ചെമ്മാനം ചുറ്റിക്കറങ്ങാം..

അക്കരെക്കടവിൽ ഇക്കരെക്കാവിൽ മൂവന്തിക്കുടം കമിഴ്ത്താം….

സിന്ദൂരസന്ധ്യ പെയ്തുതോർന്ന മഞ്ഞുനൂൽ കിനാവിനുള്ളിൽ….

വാനമ്പാടികളായ് പാടിപ്പാടി വരാം……വോ വോ വോ 

സൂര്യനെ പൊൻതൂവലാൽ കൈക്കുമ്പിളിൽ നിറക്കാം…

ഓ മാരിവിൽ കുട ചൂടുവാൻ മണിമേഘമായ് പറക്കാം….ഹ 

മുത്ത് പൊഴിഞ്ഞൂ, മുറം കവിഞ്ഞു ,മനസ്സ് നിറനിറഞ്ഞൂ….

കൊതിച്ചതെല്ലാം വിതച്ചൊരുങ്ങി ഉല്ലാസക്കതിരണിഞ്ഞു…

തുടിതാളമായ് കുരുന്നുകൂട്ടിനുള്ളിൽ ഈണമോടെ വന്ന്‌..

കുളിരാക്കുരുവികളേ….വെള്ളിലപ്പറവകളേ……..

സൂര്യനെ പൊൻതൂവലാൽ കൈക്കുമ്പിളിൽ നിറക്കാം…

ഓ മാരിവിൽ കുട ചൂടുവാൻ മണിമേഘമായ് പറക്കാം….

ഇതിലേ വരൂ വെൺപുലരികളേ…..

കടം തരൂ പുഞ്ചിരിക്കുടങ്ങൾ……

ഇതിലേ വരൂ വെൺപുലരികളേ…..

കടം തരൂ പുഞ്ചിരിക്കുടങ്ങൾ…..

ഹോ…………ഹേ…………….. ഹേഹേ…..

സൂര്യനെ പൊൻതൂവലാൽ കൈക്കുമ്പിളിൽ നിറക്കാം…

ഓ മാരിവിൽ കുട ചൂടുവാൻ മണിമേഘമായ് പറക്കാം….

Leave a Comment

”
GO