സുഖമാണീ നിലാവ് sukhamaanee nilaavu malayalam lyrics

 

ഗാനം : സുഖമാണീ നിലാവ്

ചിത്രം : നമ്മൾ 

രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

ആലാപനം : വിധു പ്രതാപ് , ജ്യോത്സ്ന 

സുഖമാണീ നിലാവ് എന്തു സുഖമാണീ കാറ്റ്

സുഖമാണീ നിലാവ് എന്തു സുഖമാണീ കാറ്റ്

അരികിൽ നീ വരുമ്പോൾ എന്തു രസമാണീ സന്ധ്യ

പൂംചിറകിൽ പറന്നുയരാം 

കുളിരലയിൽ നനഞ്ഞലിയാം അഴകേ………. 

സുഖമാണീ നിലാവ് എന്തു സുഖമാണീ കാറ്റ്

അരികിൽ നീ വരുമ്പോൾ എന്തു രസമാണീ സന്ധ്യ

ഇടവഴിയിൽ നാമാദ്യം കണ്ടപ്പോൾ

കുസൃതിയുമായ് മറഞ്ഞവനേ………

ചിരിച്ചുടഞ്ഞൂ നിൻ  കരിവളകൾ

വെറുതേ നീ പിണങ്ങി നിന്നു

ആ നിമിഷം………….. പ്രിയ നിമിഷം………. അഴകേ………… 

സുഖമാണീ നിലാവ് എന്തു സുഖമാണീ കാറ്റ്

അരികിൽ നീ വരുമ്പോൾ എന്തു രസമാണീ സന്ധ്യ

 

ഓർമ്മയിലെ പൂക്കണി കൊതുമ്പ്

പൊൻ തുഴയാൽ തുഴഞ്ഞവളേ…

എവിടെ നിന്നോ എൻ പ്രിയ രഹസ്യം

പകുത്തെടുക്കാനണഞ്ഞവനേ…..

എനിക്കു വേണം…. ഈ കനി മനസ്സ്…. അഴകേ…………

സുഖമാണീ നിലാവ് എന്തു സുഖമാണീ കാറ്റ്

അരികിൽ നീ വരുമ്പോൾ എന്തു രസമാണീ സന്ധ്യ

പൂംചിറകിൽ പറന്നുയരാം 

കുളിരലയിൽ നനഞ്ഞലിയാം അഴകേ………. 

സുഖമാണീ നിലാവ് എന്തു സുഖമാണീ കാറ്റ്

അരികിൽ നീ വരുമ്പോൾ എന്തു രസമാണീ സന്ധ്യ

Leave a Comment

”
GO