ഒളിക്കുന്നുവോ olikkunnuvo malayalam lyrics

 

ഗാനം :ഒളിക്കുന്നുവോ

ചിത്രം : ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ

രചന : ബിച്ചു തിരുമല 

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് 

ഉം……. ഉം.. ഉം.. ഉം. 

ഉം.. ഉം .. ഉം.. ഉം

ഓ.. ഓ.. ഓ………

ഒളിക്കുന്നുവോ… മിഴിക്കുമ്പിളിൽ…

ഓരായിരം കളിത്തുമ്പികൾ…

ചിരിച്ചിപ്പി ചോരും ഇളംമുത്തിലൊന്നേ

കൊരുത്തുള്ളു ചുണ്ടിൽ മാപ്പു നീ തരൂ.. തരൂ..തരൂ..

ഒളിക്കുന്നുവോ… മിഴിക്കുമ്പിളിൽ…

ഓരായിരം കളിത്തുമ്പികൾ…

പായിപ്പാട്ടെ ഓടിവള്ളമായൊരെൻ

മോഹക്കായൽ മോടിവള്ളമാണു നീ..

പായിപ്പാട്ടെ ഓടിവള്ളമായൊരെൻ

മോഹക്കായൽ മോടിവള്ളമാണു നീ..

മുഴക്കോലും പോലും കൂടാതെന്നേ നിന്നെ ഞാൻ

അളന്നിട്ടു പെണ്ണേ എന്നോടെന്താണീ ഭാവം..

മിനുങ്ങുന്നൊരെൻ നുണുങ്ങോളമേ..

ഒളിക്കുന്നുവോ… മിഴിക്കുമ്പിളിൽ…

ഓരായിരം കളിത്തുമ്പികൾ…

പാലച്ചോട്ടിൽ കാത്തുനിന്നതെന്തിനോ

നീലപ്പൂവേ നീ കുടന്ന മഞ്ഞുമായ്..

പാലച്ചോട്ടിൽ കാത്തുനിന്നതെന്തിനോ

നീലപ്പൂവേ നീ കുടന്ന മഞ്ഞുമായ്..

നിറഞ്ഞ നിൻ മൗനം പാടും പാട്ടിൻ താളം ഞാൻ

ഒരിക്കൽ നിൻ കോപം പൂട്ടും നാദം മീട്ടും ഞാൻ

മണിക്കൂട്ടിലേ മണിപ്പൈങ്കിളീ…

ഒളിക്കുന്നുവോ… മിഴിക്കുമ്പിളിൽ…

ഓരായിരം കളിത്തുമ്പികൾ…

ചിരിച്ചിപ്പി ചോരും ഇളംമുത്തിലൊന്നേ

കൊരുത്തുള്ളു ചുണ്ടിൽ മാപ്പു നീ തരൂ.. തരൂ..തരൂ..

ഒളിക്കുന്നുവോ… മിഴിക്കുമ്പിളിൽ…

ഓരായിരം കളിത്തുമ്പികൾ…

Leave a Comment

”
GO