കരിനീലക്കണ്ണഴകി karineela kannazhaki malayalam lyrics

 


ഗാനം : കരിനീലക്കണ്ണഴകി

ചിത്രം : കണ്ണകി 

രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര 

ഓ ആ ആ ആ

ഓ ആ ആ ആ 

ഓ ഓ ആ ആ 

ഓ ഓ ആ ആ 

കരിനീലക്കണ്ണഴകി കണ്ണകി

കാവേരിക്കരയിലെത്തി ഓ

കണ്ടെങ്കിലെന്നു കൊതിച്ചു കണ്ണീർ 

കനകച്ചിലമ്പു ചിലമ്പി

രാജരഥങ്ങൾ ‍ഊർവലം പോകും

മാമധുരാപുരി നീളെത്തിരഞ്ഞു

ചെന്തമിഴ് കോവലനെ പാവം

കരിനീലക്കണ്ണഴകി കണ്ണകി

കാവേരിക്കരയിലെത്തി ഓ

കണ്ടെങ്കിലെന്നു കൊതിച്ചു കണ്ണീർ 

കനകച്ചിലമ്പു ചിലമ്പി

ആഡംബരങ്ങളിൽ അന്തഃപുരങ്ങൾ

അവളുടെ തേങ്ങൽ കേൾക്കാതെ മയങ്ങി

തമിഴകം തളർന്നുറങ്ങീ……

തെരുവിൽ കേട്ടൊരു പാഴ്‌‌‌കഥയായി

രക്തത്തിൽ മുങ്ങിയ രാജനീതിയായി

ചിലപ്പതികാരത്തിൻ കരൾത്തുടികൾ

കരിനീലക്കണ്ണഴകി കണ്ണകി

കാവേരിക്കരയിലെത്തി ഓ

കണ്ടെങ്കിലെന്നു കൊതിച്ചു കണ്ണീർ 

കനകച്ചിലമ്പു ചിലമ്പി

ഇത്തിരിപ്പെണ്ണിൻ പൂത്തിരിക്കൈയിലെ

നക്ഷത്രരാവിൻ തീപ്പന്തമാളി

പട്ടണങ്ങൾ പട്ടടയായി……

ആ മാറിൽനിന്നും ചിന്നിയ നൊമ്പരം

തിരുവഞ്ചിനാടിൻ തിലകമായ് മാറി

മംഗലം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിറമഴയായ്

കരിനീലക്കണ്ണഴകി കണ്ണകി

കാവേരിക്കരയിലെത്തി ഓ

കണ്ടെങ്കിലെന്നു കൊതിച്ചു കണ്ണീർ 

കനകച്ചിലമ്പു ചിലമ്പി

രാജരഥങ്ങൾ ‍ഊർവലം പോകും

മാമധുരാപുരി നീളെത്തിരഞ്ഞു

ചെന്തമിഴ് കോവലനെ പാവം 

കരിനീലക്കണ്ണഴകി കണ്ണകി

കാവേരിക്കരയിലെത്തി ഓ

കണ്ടെങ്കിലെന്നു കൊതിച്ചു കണ്ണീർ 

കനകച്ചിലമ്പു ചിലമ്പി 

Leave a Comment

”
GO