തുമ്പ പൂവേ സുന്ദരി thumbapoove sundhari malayalam lyrics

 

ഗാനം : തുമ്പ പൂവേ സുന്ദരി 

ചിത്രം : കുഞ്ഞിരാമായണം

രചന : മനു മഞ്ജിത്ത്

ആലാപനം: ശങ്കർ മഹാദേവൻ

തുമ്പ പൂവേ സുന്ദരി 

ചുണ്ടിൽ കണ്ടേ പുഞ്ചിരി 

കാതിൽ കമ്മൽ തന്നുവോ

പകലിൻ പൊൻതരി 

മാരിക്കാറും കോളും ആയം  

അരിയ പുതിയ പൂക്കാലം 

വാതിൽ ചാരി ചായു തത്തേ 

ചെറിയ ചിറകു നെയ്താലോ 

ചെല്ല തെന്നൽ നുള്ളി പോകെ 

കുളിര് കുമിഞ്ഞു തെങ്ങോല 

ആരാരേ നെയ്യുന്നേ 

ഒരു വേളിപ്പൂപ്പന്തൽ 

തുമ്പ പൂവേ സുന്ദരി 

ചുണ്ടിൽ കണ്ടേ പുഞ്ചിരി 

കാതിൽ കമ്മൽ തന്നുവോ

പകലിൻ പൊൻതരി 

വിരിഞ്ഞ കുറിഞ്ഞി 

നിനക്ക് മനസ്സിൽ 

നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പും തേനോ 

ഇലഞ്ഞി തണലിൽ 

പതിയെ പതുങ്ങി 

തരിമ്പ് കുറുമ്പ് കാട്ടാം 

ഇനി വാ മുകിൽ പ്രാവേ 

അണിയാൻ കസവോടെ 

ഒറ്റയ്ക്കീ ആറ്റോരം 

ചുറ്റി പാറും കാറ്റിൽ കേൾക്കാം 

കന്നി കിന്നാരം  

തുമ്പ പൂവേ സുന്ദരി 

ചുണ്ടിൽ കണ്ടേ പുഞ്ചിരി 

കാതിൽ കമ്മൽ തന്നുവോ

പകലിൻ പൊൻതരി 

ഓ മെടഞ്ഞ മുടിയിൽ 

തുടുത്ത മലരാൽ 

കൊരുത്തൊരഴക് ചാർത്താം 

തിരികൾ എരിയും 

വിളക്കിനരികിൽ 

കനവ് നിറവ് ചൂടുന്നു 

തെളിവാർ നിലവാലെ 

പണിയാം ഇലത്താലി 

എല്ലാരും പോന്നാട്ടേ 

മല്ലിക്കാവിൽ കാണാൻ 

കൂടാം ഓമൽ കല്യാണം 

തുമ്പ പൂവേ സുന്ദരി 

ചുണ്ടിൽ കണ്ടേ പുഞ്ചിരി 

കാതിൽ കമ്മൽ തന്നുവോ

പകലിൻ പൊൻതരി 

മാരിക്കാറും കോളും ആയം  

അരിയ പുതിയ പൂക്കാലം 

വാതിൽ ചാരി ചായു തത്തേ 

ചെറിയ ചിറകു നെയ്താലോ 

ചെല്ല തെന്നൽ നുള്ളി പോകെ 

കുളിര് കുമിഞ്ഞു തെങ്ങോല 

ആരാരേ നെയ്യുന്നേ 

ഒരു വേളിപ്പൂപ്പന്തൽ 

Leave a Comment

”
GO