വട്ടയില പന്തലിട്ട് vattayila panthalittu malayalam lyrics

 ഗാനം : വട്ടയില പന്തലിട്ട്

ചിത്രം : യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 

രചന :കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര, പി ജയചന്ദ്രൻ 

 

വട്ടയില പന്തലിട്ട് പൊട്ടു തൊട്ട് ഞാനിരുന്നു

പാലപ്പൂ തുമ്പികളോ കൂട്ടിരുന്നു

കണ്ണാടിപ്പുഴ പാടീ പുല്ലാനിക്കതിരാടീ

നീ മാത്രമെന്തേ വന്നില്ലാ

നീ മാത്രമെന്തേ വന്നില്ലാ

വട്ടയില പന്തലിട്ട് പൊട്ടു തൊട്ട് ഞാനിരുന്നു

പാലപ്പൂ തുമ്പികളോ കൂട്ടിരുന്നു

പഞ്ചമിപ്പൂപടവിൽ പാലാഴി പൂങ്കടവിൽ

ഞാനിന്ന് തോണിയിറങ്ങീ

പാതിരാപ്പാടത്തെ കസ്തൂരിപൂങ്കാറ്റിൻ

തേരിൽ ഞാൻ അരികിലെത്തീ

മുത്തണിരാവിന്റെ മൂന്നാം മുറത്തിലെ മുത്തുകൾ നൽകാം ഞാൻ

പൊന്നിലക്കുന്നിലെ പൂമഴമൊട്ടിന്റെ മാല കൊരുക്കാം ഞാൻ

നിന്നെ കാണാനാളറിയാതിക്കരെയെത്തി ഞാൻ

ഇക്കരെയെത്തീ ഞാൻ

വട്ടയില പന്തലിട്ട് തൊട്ട് തൊട്ട് നാമിരുന്നു

ഓണപ്പൂ തുമ്പികളോ കൂട്ടിരുന്നു

കണ്ണാടിപ്പുഴ പാടീ പുല്ലാനിക്കതിരാടീ

നീ മാത്രമെന്തേ വന്നില്ലാ

നീ മാത്രമെന്തേ വന്നില്ലാ

 

വെള്ളോട്ടുവളയിട്ട് വെള്ളാരപ്പട്ടുടുത്ത് 

താനിരുന്നാടാൻ വന്നൂ

താനിരുന്നാടുമ്പോൾ താളം പിടിയ്ക്കുമ്പോൾ

താനേ മറന്നുപോയ് ഞാൻ

താരണി ചുണ്ടിലെ മുത്തമിറുത്തെന്റെ മാറിലണിയാം ഞാൻ

ആ മണി ചൂടിലെൻ നെഞ്ചിലെ മുല്ലപ്പൂമൊട്ടു വിരിക്കാം ഞാൻ

ആരും കാണാതീ വഴി വന്നൊരു ഗന്ധർവ്വനല്ലോ നീ

ഗന്ധർവനല്ലോ നീ

വട്ടയില പന്തലിട്ട് തൊട്ട് തൊട്ട് നാമിരുന്നു

ഓണപ്പൂ തുമ്പികളോ കൂട്ടിരുന്നു

കണ്ണാടിപ്പുഴ പാടീ പുല്ലാനിക്കതിരാടീ

നീ മാത്രമെന്തേ വന്നില്ലാ

നീ മാത്രമെന്തേ വന്നില്ലാ

Leave a Comment

”
GO