രഫ്താരാ നാചേ നാചേ raftaara nache nache malayalam lyrics

 


ഗാനം : രഫ്താരാ നാചേ നാചേ

ചിത്രം : ലൂസിഫർ

രചന: തനിഷ്ക് നാബർ

ആലാപനം : ജ്യോത്സ്ന രാധാകൃഷ്ണൻ

ക്യാ സച് ഹൈ ഔർ ക്യാ ഹൈ മായാ 

കോഈ യഹാം സമച്ച് നഹീം പായാ

ദുനിയാ ചൽതീ ഹൈ ബസ് ഫരേബീ സേ

അപ്നാ നഹീം രഹാ ഹൈ അപ്നാ സായാ 

യഹാം മാമൂലീ നഹീം കോയി ഭീ

ഇസ് ധംധേ മേം ഗൽതീ ഭീ ഹൈ സഹീ

ദുനിയാ കാ ഹൈ ക്യാ ജോ കെഹ്തീ ഹൈ കഹേ

ഇസ് ഝസ്കേ കീ ഭീ ദവാഈ ഹൈ നഹീം 

ജീ ഭർ കേ അബ് ജീ ലേ ഭീ രേ, ദീവാരേം ഗിരാ ഭീ രേ

രോകേ ന കോഈ ഹം കോ യഹാം

സാരീ ഝംഝട് ഭുലാ ദേ രേ, ധോഡീ സീ പിലാ ദേ രേ,

യോം ഹീ ഘൂമേ ഝൂമേ യേ ജഹാം ഓ യാരാ

രഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ

ധൂം ഥടാകേ ധൂം ഥടാകേ ഹാം  ദീവാനേ സാരേ

റഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ

ആഗേ ആ കേ ആഗേ ആ കേ ഹാം  ഓ യാരാ 

രഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ

ധൂം ഥടാകേ ധൂം ഥടാകേ ഹാം  ദീവാനേ സാരേ

റഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ

ആഗേ ആ കേ ആഗേ ആ കേ ഹാം  ഓ യാരാ 

യഹാം മാമൂലീ നഹീം കോയി ഭീ

ഇസ് ധംധേ മേം ഗൽതീ ഭീ ഹൈ സഹീ 

ശൈതാനീ നിയ്യതോം സേ പീഛാ ഛുഡാ കേ

ജാനേ കഹാം തൂ ജായേഗാ

ഹേ … ജാഏ ജഹാം ഭീ ചാഹേ സായേ മേം തേരേ

ധോഖാ ഹീ ധോഖാ പായേഗാ

ഹേ ധീരേ ധീരേ ഖോൽ പിടാരേ, ദുനിയാദാരീ ഭാഡ് മേം ജാവേ,

മേരേ താൽ പേ ഗാ രേ ഗാ രേ ഹാം ആഹാം

സീധാ-സാധാ കൗൻ രഹാ രേ, 

സബ് കേ അപ്നേ ഖേൽ നിരാലേ,

കോഈ ഭീ കോഈ ഭീ ഹാരേ ന  ഓ യാരാ

രഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ

ധൂം ഥടാകേ ധൂം ഥടാകേ ഹാം  ദീവാനേ സാരേ

റഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ

ആഗേ ആ കേ ആഗേ ആ കേ ഹാം

കഹാനീ ജോ ഭീ ബനേ ബൻനേ ഭീ ദേനാ

പൈരോം കീ ബേഡിയാം ഹടാ

ഹേ … ദൂരിയാം തേരീ മേരീ അബ് ഹോ സകേ ന

ദിൽ മെം ഹൈ ജോ ഭീ തൂ ജതാ

ഹേ മസ്തീ മേം ദോ ചാർ ഇശാരേ 

ഹോനേ ദേ നാദാൻ ദീവാനേ

മേരേ താൽ പേ ഗാ രേ ഗാ രേ ഹാം!

ഹേ … അൻജാനീ-സീ രാഹ് ചലാ രേ, 

രാസ്താ കൈസാ മോഡ് കഹാം രേ,

സരാ ഭീ സരാ ഭീ ജാനേ ന  ഓ യാരാ 

രഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ

ധൂം ഥടാകേ ധൂം ഥടാകേ ഹാം  ദീവാനേ സാരേ

റഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ

ആഗേ ആ കേ ആഗേ ആ കേ ഹാം  ഓ യാരാ 

രഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ

ധൂം ഥടാകേ ധൂം ഥടാകേ ഹാം  ദീവാനേ സാരേ

റഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ

ആഗേ ആ കേ ആഗേ ആ കേ ഹാം  

യഹാം മാമൂലീ നഹീം കോയി ഭീ,

ഇസ് ധംധേ മേം ഗൽതീ ഭീ ഹൈ സഹീ …

ജീ ഭർ കേ അബ് ജീ ലേ ഭീ രേ ദീവാരേം ഗിരാ ഭീ രേ,

രോകേ ന കോഈ ഹം കോ യഹാം

സാരീ ഝംഝട് ഭുലാ ദേ രേ ധോഡീ സീ പിലാ ദേ രേ,

യോം ഹീ ഘൂമേ ഝൂമേ യേ ജഹാം  ഓ യാരാ

രഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ

ധൂം ഥടാകേ ധൂം ഥടാകേ ഹാം  ദീവാനേ സാരേ

റഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ

ആഗേ ആ കേ ആഗേ ആ കേ ഹാം  ഓ യാരാ 

രഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ

ധൂം ഥടാകേ ധൂം ഥടാകേ ഹാം  ദീവാനേ സാരേ

റഫ്താരാ നാചേ നാചേ ഡംകാരാ ബാജേ ബാജേ

ആഗേ ആ കേ ആഗേ ആ കേ ഹാം  

Leave a Comment

”
GO