തിരിതിരി thirithiri malayalam lyrics

 


ഗാനം : തിരിതിരി

ചിത്രം : ഡിയർ കൊമ്രേഡ്- ഡബ്ബിംഗ്

രചന : ജോ പോൾ

ആലാപനം : രമ്യ നമ്പീശൻ,നകുൽ അഭയങ്കർ

ഓ.. ഓ ഓ 

ഓ ഓ ഓ ഓ 

ഓ.. ഓ ഓ 

ഓ ഓ ഓ ഓ 

തിരിതിരി പലവുരുതിരിഞ്ഞാലും

അരയില്ലരയില്ലങ്ങനെ അരകല്ലേയരിങ്ങനെ

ഹായ് ഹായ് ഹായ് ഹായ് 

വലവല പെരുവലയെറിഞ്ഞാലും

പരലോ പെടുകില്ലങ്ങനെ ഉടലോ വഴുതുന്നങ്ങനെ

ഹായ് ഹായ് ഹായ് ഹായ് 

അവളെന്തേ തിരികെ തൂവാതേ………

ആ ചിരിയിൽ കളയും വെറുതെ

തിരിതിരി പലവുരുതിരിഞ്ഞാലും

അരയില്ലരയില്ലങ്ങനെ അരകല്ലേയരിങ്ങനെ

ഹായ് ഹായ് ഹായ് ഹായ് 

വലവല പെരുവലയെറിഞ്ഞാലും

പരലോ പെടുകില്ലങ്ങനെ ഉടലോ വഴുതുന്നങ്ങനെ

ഹായ് ഹായ് 

ഹായ് 

ഹായ് ഹായ് 

ഹായ് 

അകലെയകലെ ഒരു മണിമുകിലിൻ

അരികിൽ പറവകളിനിയും

വെറുതെ വെറുതെ ചിറകുകളിടയിൽ 

തളരുമെങ്കിലും….. 

പറയുമഴകിലിനിയെൻ ഹൃദയം 

പറന്നു പറന്നു പലനാളുയരാൻ

മഴയും വെയിലും മറന്നേയവളിൻ

മനസ്സിലേറുവാൻ.. 

ഈ ചൂടിൽ മെല്ലെ എൻ മോഹം

വാനോളം ചെല്ലും

നീർമുത്തായ് പെയ്യും നനയില്ലേ ഈ മെയ്യും 

ഉ………

തിരിതിരി പലവുരിതിരിഞ്ഞാലും

അരയില്ലരയില്ലങ്ങനെ അരകല്ലേയരിങ്ങനെ

കല്യാണപ്പട്ടിനുള്ളിൽ ചുറ്റി പോയോരെ 

കണ്ണാടി വട്ടപ്പൊട്ടും കുത്തി പോരെ 

കയ്യോടെ നിന്നെ കെട്ടി കൊണ്ടേ പോകാൻ 

മണിമാരൻ മുല്ലത്തേരിന്നുള്ളിൽ എത്താറായേ 

പതിയെ വളരുമൊരു നൂൽപ്പുഴയും

ഒഴുകിയൊഴുകി ഒരു കടലണയും

വഴികളിനിയുമടയും ശിലയായ് 

നിറയുമെങ്കിലും

മിഴികളലയുമിണയെ തിരയും 

ഇതിലേ വളയുമതിലേ തിരിയും

അരികിലവളെയറിയും വരെയും 

ഇരുളുമെങ്കിലും…

ഹേമന്തംപോലെ അവളെന്നിൽ

കുളിരേകാതെങ്ങും 

മായില്ലെന്നുള്ളിൽ ഇനിയാരോ

പറയില്ലേ…

തിരിതിരി പലവുരുതിരിഞ്ഞാലും

അരയില്ലരയില്ലങ്ങനെ അരകല്ലേയരിങ്ങനെ

ഹായ് ഹായ് ഹായ് ഹായ് 

വലവല പെരുവലയെറിഞ്ഞാലും

പരലോ പെടുകില്ലങ്ങനെ ഉടലോ വഴുതുന്നങ്ങനെ

Leave a Comment

”
GO