മാനത്തെ മണിച്ചിത്തത്തേ maanathe manichithathe malayalam lyrics

 ഗാനം : മാനത്തെ മണിച്ചിത്തത്തേ

ചിത്രം : ബസ് കണ്ടക്ടർ

രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

ആലാപനം : മധു ബാലകൃഷ്ണൻ,റിമി ടോമി

ലേല്ലെലേലൈ ലേല്ലെലേലൈ ലേ ലെല്ലെ ലെലെയ് ലായ് ലേ 

ലേല്ലെലേലൈ ലേല്ലെലേലൈ ലേ ലെല്ലെ ലെലെയ് ലായ് ലേ 

മാനത്തെ മണിച്ചിത്തത്തേ ലെല്ലേലേയ് 

മണി വള കിലുങ്ങണതെന്താണ്

സൂര്യനും പിരിശപ്പെടും ഹിലാലിൻ 

സുറുമക്കണ്ണിണകളിൽ എന്താണ്

കിസ പറഞ്ഞൊരുക്കടീ കിളിമോളേ 

നല്ല കെസ്സ് പാടീ പറത്തടീ മയിലാളേ

നല്ല കെസ്സ് പാടീ പറത്തടീ മയിലാളേ..

ലേല്ലെലേലൈ ലേല്ലെലേലൈ ലേ ലെല്ലെ ലെലെയ് ലായ് ലേ

മാനത്തെ ഹെ ഹെ ഹെ ആഹാ  

മാനത്തെ മണിച്ചിത്തത്തേ ലെല്ലേലേയ് 

മണി വള കിലുങ്ങണതെന്താണ്

സൂര്യനും പിരിശപ്പെടും ഹിലാലിൻ 

സുറുമക്കണ്ണിണകളിൽ എന്താണ്

അണി മയിലാഞ്ചിയും അത്തറും പൂശി 

കസവിട്ട മണിത്തട്ടമണിഞ്ഞാട്ടേ 

ഓഹോ ഓഹോ ഓ ഓ ഓ ഓ 

അണി മയിലാഞ്ചിയും അത്തറും പൂശി 

കസവിട്ട മണിത്തട്ടമണിഞ്ഞാട്ടേ 

മുത്താര കരിമ്പേ മുല്ലപ്പൂ കരിമ്പേ 

നിക്കാഹിൻ അഴകീയോ പനിമലരായ്

പല കിസ്സ പറഞ്ഞൊരുക്കടീ കിളിമോളെ

നല്ല കെസ്സ് പാടി പറത്തടി മയിലാളേ

വമ്പിലൊരമ്പിളി കുമ്പിളി കുത്തണു 

പുത്തരി കുത്തിയ പത്തിരി വയ്ക്കണു

മുത്തണി മാരനു മുമ്പി വിളമ്പടി 

എവിടടീ ബിരിയാണീ

മാനത്തെ മണിച്ചിത്തത്തേ ലെല്ലേലേയ് 

മണി വള കിലുങ്ങണതെന്താണ്

സൂര്യനും പിരിശപ്പെടും ഹിലാലിൻ 

സുറുമക്കണ്ണിണകളിൽ എന്താണ്

മണിയറക്കൂട്ടിലെ മാണിക്ക്യ പ്രാവിന്റെ 

കുറുകുന്ന മനസ്സിലെന്തലിവാണ് 

ഓഹോ ഓഹോ ഓ ഓ ഓ ഓ 

മണിയറക്കൂട്ടിലെ മാണിക്ക്യ പ്രാവിന്റെ 

കുറുകുന്ന മനസ്സിലെന്തലിവാണ് 

മിന്നാരക്കനവിൽ മിണ്ടാത്തക്കൊലുസിൽ 

കിന്നാരം കൊഞ്ചാൻ വരുമോ പുതുക്കപ്പെണ്ണേ

അസ്സൽ കിസ്സ പറഞ്ഞൊരുക്കടി കിളിമോളേ 

നല്ല കെസ്സ് പാടി പറത്തടീ മയിലാളേ

വമ്പിലൊരമ്പിളി കുമ്പിളി കുത്തണു 

പുത്തരി കുത്തിയ പത്തിരി വയ്ക്കണു

മുത്തണി മാരനു മുമ്പി വിളമ്പടി  

എവിടടീ ബിരിയാണീ

മാനത്തെ മണിച്ചിത്തത്തേ ലെല്ലേലേയ് 

മണി വള കിലുങ്ങണതെന്താണ്

സൂര്യനും പിരിഷപ്പെടും ഹിലാലിൻ 

സുറുമക്കണ്ണിണകളിൽ എന്താണ്

കിസ പറഞ്ഞൊരുക്കടീ കിളിമോളേ 

നല്ല കെസ്സ് പാടി പറത്തടീ മയിലാളേ

നല്ല കെസ്സ് പാടി പറക്കടീ മയിലാളേ..

ലേല്ലെലേലൈ ലേല്ലെലേലൈ ലേ ലെല്ലെ ലെലെയ് ലായ് ലേ 

ലേല്ലെലേലൈ ലേല്ലെലേലൈ ലേ ലെല്ലെ ലെലെയ് ലായ് ലേ 

Leave a Comment

”
GO