അരികെ പൊഴിയും | Arike pozhiyum song lyircs


Movie: 100 days of love
Music : Arike pozhiyum
Vocals :  govind menon
Lyrics : rafeeq ahmed
Year: 2015
Director: januse mohammed majeed
 


Malayalam Lyrics

അരികെ പൊഴിയും മഴ പോലെ
ആ മഴയിൽ നനയും മലർ പോലെ
ആരോ ഇന്നെന്നുള്ളിൽ പതിയേ ഈനങ്ങൾ മ്øøലുമ്പൊൾ

കാട്ടിൻ കൈയിൽ ചേരും തൊഴുവൽ പോലെ നാമിതിലേ

നെഞ്ചോരം നീ നിറയും øരു തിരയായ് ഞാൻ
കണ്ണോരം നീ തെളിയും ഇരവിൽ താരമായ് ഞാൻ

ഓർമ്മകൾ ഊഴും വഴിയിൽ
നാമിരുവരും øരൂപോൽ നിറയെ
അരിയാത്തരിയാത്തൊരു ഗീതം
ഹൃദയ താളങ്ങളിലാലോലം പാദരുകയോ

അതിൽ ഏതോയെത്ø പ്രിയ വാരിയിൽ
നിൻ മുഖം മാത്രം ഉയിർക്കൊല്ലവേ

നെഞ്ചോരം നീ നിറയും øരു തിരയായ് ഞാൻ
കണ്ണോരം നീ തെളിയും ഇരവിൽ താരമായ് ഞാൻ

അരികിൽ പൊഴിയും മഴ പോലെ
ആ മഴയിൽ നനയും മലർ പോലെ
ആരോ ഇന്നുള്ളിൽ പതിയേ ഈനങ്ങൾ മൊøലുമ്പൊൾ

കാട്ടിൻ കൈയിൽ ചേരും തൊഴുവൽ പോലെ നാമിതിലേ

നെഞ്ചോരം നീ നിറയും øരു തിരയായ് ഞാൻ
കണ്ണോരം നീ തെളിയും ഇരവിൽ താരമായ് ഞാൻ

Leave a Comment

”
GO