എല്ലാരുമൊന്നിച്ചുകൂടി | Ellarum Lyrics

Movie : Khali Purse of Billionaires
Song   : Ellarum
Music : Prakash Alex
Lyrics  : Anil Lal
Singer : Vidyadharan Master, Sujatha Mohan

എല്ലാരുമൊന്നിച്ചുകൂടി മോദത്തോടെ
എല്ലാരും സമ്മതം മൂളീ
അന്യോന്യമറിയാത്ത രണ്ടു കിനാക്കളെ
വഞ്ചിയിൽ കൊണ്ടിരുത്തീ – കടവത്തെ
വഞ്ചിയിൽ കൊണ്ടിരുത്തീ

എന്താണ് മിണ്ടേണ്ടതെന്നോ പരസ്പരം
എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ
ഒന്നും തിരിയാതെ രണ്ടുപേർക്കുള്ളിലും
എന്തെന്നറിയാത്ത ശങ്ക- തുളുമ്പുന്ന
ചിന്ത നിറയുമാശങ്ക

വാതിൽപ്പടിയുടെ അപ്പുറമിപ്പുറം
നാണം വല കെട്ടിവെച്ചൂ
ആരാദ്യമാ വല ഭേദിക്കുമെന്നത് 
ചോദ്യമായ് ഉള്ളിൽ പിടഞ്ഞൂ
മൂളാത്ത പാട്ടിന്റെ ഈരടി തേടി 
ആ മുറിക്കുള്ളിലൊതുങ്ങീ – ഇരുവരും
മൗനത്തിനുള്ളിൽ ഞെരുങ്ങീ

എല്ലാരുമൊന്നിച്ചുകൂടി മോദത്തോടെ
എല്ലാരും സമ്മതം മൂളീ
അന്യോന്യമറിയാത്ത രണ്ടു കിനാക്കളെ
വഞ്ചിയിൽ കൊണ്ടിരുത്തീ – കടവത്തെ
വഞ്ചിയിൽ കൊണ്ടിരുത്തീ

പാലിൽത്തിളപൊട്ടി പൊങ്ങണ കേട്ടവൻ
ഓടിയടുക്കളേൽച്ചെന്നു
ഏകാന്തസ്വപ്നത്തിൽ നിന്നവൾ പെട്ടെന്ന്
താഴെയിറങ്ങിച്ചിരിച്ചൂ
മൂടിയഴിഞ്ഞൊരു  ചില്ലുഭരണിപോൽ 
വെട്ടമവരിൽ നിറഞ്ഞൂ – ഇരുവരും
വെക്കം മറന്നു ചിരിച്ചൂ

ആ … ആ … ആ …

Leave a Comment

”
GO