ഹാലാകെ മാറുന്നേ | Haalaake Maarunne Lyrics

Movie : Sulaikha Manzil
Song   : Haalaake Maarunne
Music : Vishnu Vijay
Lyrics  : Mu. Ri
Singer : Vishnu Vijay, Pushpavathy Poyppadath, Ahi Ajayan

പാതിചിരിച്ചന്ദ്രികയേ
പതിനാലിന്റെ ചേലൊളിയേ
രാക്കനിയേ താരകമേ
മതി പോലെ പ്രകാശിതയേ 
അഴകാലെ വിഭൂഷിതയേ 
അലിവാലെ അലങ്കൃതയേ 

മധുരക്കിനാവിന്റെ കതക് തുറക്കുന്ന 
മതിഭ്രമദായിനി പരിമളഗാത്രേ
ഹാലേതാ 
ഹാലേ നിന്നെ കണ്ടാലാകെ 
ഹാലാകെ മാറുന്നേ.. 

മധുരക്കിനാവിന്റെ കതക് തുറക്കുന്ന 
മതിഭ്രമദായിനി പരിമളഗാത്രേ
ഹാലേതാ 
ഹാലേ നിന്നെ കണ്ടാലാകെ 
ഹാലാകെ മാറുന്നേ..

കല പലതറിയാം
പെണ്ണെ ദഫിൽ മുട്ടുന്നോൻ 
പിന്നെ കോലിൽ കൊട്ടുന്നോൻ
നിന്റെ നെഞ്ചിൽ തട്ടുന്നോൻ 
ഇരുമൈ തകതൈ
താളം തമ്മിൽ കൊള്ളാനായ്
പെണ്മൈ ആണ്മൈ കൊണ്ടോനോ
മണ്ണും വിണ്ണും ഒന്നോനാ… 
സ്വർഗത്തിങ്കലെത്തിപ്പെട്ട യത്തീമിനാളെ 
ഹാലേതാ 
ഹാലേ നിന്നെ കണ്ടാലാകെ 
ഹാലാകെ മാറുന്നേ..
ഹാലേതാ 
ഹാലേ നിന്നെ കണ്ടാലാകെ 
ഹാലാകെ മാറുന്നേ..

പടയാളികളായിരമായിരമായ്
സമരോത്സുകരായ് 
പടയോടിയ പാവന ഭൂമിക 
താണ്ടിയ സംഹിതയാ 
പലകൽപനകൾ കവികൾ 
പണിതിട്ടൊരു സംഭവമാ 
പലപാമര മാനവ മാനസ 
സങ്കട സംഗതിയാ 

ചിന്തപ്പൂന്തോട്ടത്തെ ചന്തത്തിന്നാളെ 
ശങ്കപ്പൂമ്പാറ്റേ തെന്നിപ്പാറല്ലേ 
നിൻ ചിറകടി സിൽസിലയാലെ 
മധുപൊടിയണ പനിമലരാകെ 
പൂമ്പൊടിതരി ചിന്തണ് പൂങ്കവിൾ ചോക്കണ് 
പൂതികളായിരം പൂവിതളാകണ് 
പൂത്ത് നിക്കണ് പാട്ട് പാടണ് 
മോഹത്തോടെ 
തന്മനതിലെ മണിയറയാകെ 
നിറമലരണി വർണ്ണനയാലെ 
സു-പ്രിയരസ പധനിസ 
സരിഗമ പദരസ 
രഥമതി-ലുലകമേ-അതിധ്രുതമോടി
സ്വർഗത്തിങ്കലെത്തിപ്പെട്ട
യത്തീമിനാളെ ..

ഹാലേതാ…
ഹാലേ നിന്നെ കണ്ടാലാകെ 
ഹാലാകെ മാറുന്നേ.. 

മധുരക്കിനാവിന്റെ കതക് തുറക്കുന്ന 
മതിഭ്രമദായിനി പരിമളഗാത്രേ
ഹാലേതാ 
ഹാലേ നിന്നെ കണ്ടാലാകെ 
ഹാലാകെ മാറുന്നേ..

കല പലതറിയാം
പെണ്ണെ ദഫിൽ മുട്ടുന്നോൻ 
പിന്നെ കോലിൽ കൊട്ടുന്നോൻ
നിന്റെ നെഞ്ചിൽ തട്ടുന്നോൻ 
ഇരുമൈ തകതൈ
താളം തമ്മിൽ കൊള്ളാനായ്
പെണ്മൈ ആണ്മൈ കൊണ്ടോനോ
മണ്ണും വിണ്ണും ഒന്നോനാ… 
സ്വർഗത്തിങ്കലെത്തിപ്പെട്ട യത്തീമിനാളെ

ഹാലേതാ 
ഹാലേ നിന്നെ കണ്ടാലാകെ 
ഹാലാകെ മാറുന്നേ..

Leave a Comment