പൊൻകൂട് കിളിമകളുടെ പുൽകൂട്|Ponkoodu Kilimakalude Pulakoodu

Musicരവീന്ദ്രൻ
Lyricistകൈതപ്രം
Singerപി ജയചന്ദ്രൻ
Raagaദർബാരികാനഡ
Film/albumഅമ്മക്കിളിക്കൂട്

പൊൻകൂട് കിളിമകളുടെ പുൽകൂട് പഴമുതിരുണ തേൻ മാവിൽ കണ്ടുവോ കിളിയമ്മേ കഥ മൊഴിയണ കിളിയമ്മേ കരളലിയും തേനിമ്പം കെട്ടുവോ
(പൊൻ കൂട് )
വൈശാഖ രാവിൽ വഴി മാറി വന്ന വെണ്മുകിലേ [2] 
നിന്നിലുണ്ടോ ശീതള മഴത്തുള്ളികൾ എവിടെ നിൻ പ്രണയ നിലാ കൂടു തുളുമ്പി നിന്ന മോഹ പാർവ്വണം
 (പൊൻ കൂട് )
വഴിമാറി വന്നു മുളം തണ്ടിലേറിയ പൂന്തെന്നലേ [2] 
പ്രണയാർദ്രം നിൻ രാഗ പരാഗം സുമധുരം ജപലയ സാന്ത്വനം പകർന്നു വന്ന ദേവ മർമ്മരം
 (പൊൻ കൂട് )

Leave a Comment

”
GO