എന്തിനീ പാട്ടിനു|Enthinee paattinu

Musicരവീന്ദ്രൻ
Lyricistകൈതപ്രം
Singerരാധികാ തിലക്
Film/albumഅമ്മക്കിളിക്കൂട്

എന്തിനീ പാട്ടിനു മധുരം
ഒന്നു കേൾക്കാൻ നീ വരില്ലെങ്കിൽ
കേൾക്കാൻ നീ വരില്ലെങ്കിൽ
എന്തിനീ പുഴയുടെ പ്രണയം
വാരിപ്പുണരാൻ തീരമില്ലെങ്കിൽ
പുണരാൻ തീരമില്ലെങ്കിൽ
എന്തിനു വെണ്ണിലാത്തോണി
നീ കൂടെയില്ലാത്ത രാവിൽ
മയിലായ് നീ ഇല്ലെങ്കിൽ
മാരിവില്ലെന്തിനു മാനത്തു പൂക്കണം

(എന്തിനീ)

വനമുരളിക നിന്നെത്തേടീ (2)
സ്വപ്‌നമുണരുന്ന യുഗസന്ധ്യ തേടി
മലരേ‍ മൊഴിയൂ‍ കുളിരേ പറയൂ
ചിരിച്ചെന്നെ മയക്കുന്നൊരഴകെവിടെ

(എന്തിനീ)

സ്വരഹൃദയം തംബുരു മീട്ടീ (2)
കാറ്റിലൊഴുകുന്നു മൃദുവേണുഗാനം
ഇലകൾ മറയും കിളിതൻ മൊഴിയിൽ
പ്രണയമൊരനുപമ ലയലഹരി

Leave a Comment