അലകടലിൻ alakadalin malayalam lyrics

  ഗാനം :അലകടലിൻ ചിത്രം : ഡിസംബർ  രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം : ഇഷാൻ ദേവ്, ജ്യോത്സ്ന രാധാകൃഷ്ണൻ അലകടലിൻ അലകളിൽ ഒഴുകിയ സുഖ നിമിഷം പ്രണയ …

Read more

”
GO