അങ്ങകലേ angakale malayalam lyrics

  ഗാനം : അങ്ങകലേ  ചിത്രം : സത്യം ശിവം സുന്ദരം  രചന : കൈതപ്രം  ആലാപനം : ശങ്കർ മഹാദേവൻ  ആ……………..ആ……………………ആ………….. അങ്ങകലേ….  എരിതീക്കടലിന്നക്കരെയക്കരെ ദൈവമിരിപ്പൂ …

Read more

”
GO