അവ്വാ ഹവ്വാ awwa hawwa malayalam lyrics

  ഗാനം :അവ്വാ ഹവ്വാ ചിത്രം : സത്യം ശിവം സുന്ദരം  രചന: കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : സ്വർണ്ണലത,മനോ അവ്വാ ഹവ്വാ അവ്വാ അവ്വാ …

Read more

”
GO