അയ്യയ്യോ അയ്യയ്യോ ayyayyo ayyayyo malayalam lyrics

  ഗാനം : അയ്യയ്യോ അയ്യയ്യോ ചിത്രം : കുഞ്ഞിരാമായണം രചന : മനു മഞ്ജിത്ത് ആലാപനം: വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ അയ്യയ്യോ അയ്യയ്യോ കഷ്ടപ്പാടിൻ കൂത്ത്  കണ്ണിലോ …

Read more

അയ്യയ്യോ അയ്യയ്യോ ayyayyo ayyayyo malayalam lyrics

  ഗാനം : അയ്യയ്യോ അയ്യയ്യോ ചിത്രം : ഹാപ്പി ഡേയ്സ്  ആലാപനം : കാർത്തിക്  അയ്യയ്യോ അയ്യയ്യോ മനസ്സേ മയങ്ങു  അയ്യയ്യോ അയ്യയ്യോ മനസ്സേ അരുതേ …

Read more

”
GO