മേടപ്പൊന്നണിയും medapponnaniyum malayalam lyrics

  ഗാനം : മേടപ്പൊന്നണിയും ചിത്രം : ദേവാസുരം   രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,അരുന്ധതി മേടപ്പൊന്നണിയും  കൊന്നപ്പൂക്കണിയായ്.. പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയായ്  …

Read more

അംഗോപാംഗം angopangam malayalam lyrics

  ഗാനം : അംഗോപാംഗം ചിത്രം : ദേവാസുരം   രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര  അംഗോപാംഗം സ്വരമുഖരം..  ദ്രുദചലനം ആളുമീ …

Read more

സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു sooryakireedam veenudanju malayalam lyrics

  ഗാനം : സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു ചിത്രം : ദേവാസുരം   രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു  രാവിൻ …

Read more

”
GO