സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു sooryakireedam veenudanju malayalam lyrics

 

ഗാനം : സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു

ചിത്രം : ദേവാസുരം  

രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി 

ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ

സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു 

രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ

സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു 

രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ

പടുതിരിയാളും പ്രാണനിലേതോ 

നിഴലുകളാടുന്നു നീറും..

സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു 

രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ..

രൂ രൂ രൂ 

രൂ രൂ രൂ 

രൂ രൂ രൂ 

നെഞ്ചിലെ പിരിശംഖിലെ 

തീർത്ഥമെല്ലാം വാർന്നുപോയ് 

നെഞ്ചിലെ പിരിശംഖിലെ 

തീർത്ഥമെല്ലാം വാർന്നുപോയ് 

നാമജപാമൃതമന്ത്രം ചുണ്ടിൽ 

ക്ലാവുപിടിക്കും സന്ധ്യാനേരം..

സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു 

രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ

പടുതിരിയാളും പ്രാണനിലേതോ 

നിഴലുകളാടുന്നു നീറും..

സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു 

രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ..

അഗ്നിയായ് കരൾ നീറവേ 

മോക്ഷമാർഗം നീട്ടുമോ..

അഗ്നിയായ് കരൾ നീറവേ 

മോക്ഷമാർഗം നീട്ടുമോ..

ഇഹപരശാപം തീരാനമ്മേ 

ഇനിയൊരുജന്മം വീണ്ടും തരുമോ..

സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു 

രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ

പടുതിരിയാളും പ്രാണനിലേതോ 

നിഴലുകളാടുന്നു നീറും..

സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു 

രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ..

Leave a Comment

”
GO