ഏതോ പ്രിയരാഗം etho priyaraagam malayalam lyrics

  ഗാനം :ഏതോ പ്രിയരാഗം  ചിത്രം : ആര്യ  ആലാപനം : മധു ബാലകൃഷ്ണൻ  ഏതോ പ്രിയരാഗം മൂളി ഞാൻ..നിൻ സ്നേഹത്തിൻ ഈണം അതിൻ ശ്രുതിയായ് തീർത്തു …

Read more

”
GO