ഏതോ പ്രിയരാഗം etho priyaraagam malayalam lyrics

 

ഗാനം :ഏതോ പ്രിയരാഗം 

ചിത്രം : ആര്യ 

ആലാപനം : മധു ബാലകൃഷ്ണൻ 

ഏതോ പ്രിയരാഗം മൂളി ഞാൻ..നിൻ സ്നേഹത്തിൻ

ഈണം അതിൻ ശ്രുതിയായ് തീർത്തു ഞാൻ ….

ജന്മം സ്വര നദിയായ് ഒഴുകുമ്പോൾ, കുളിരോളത്തിൻ

കൈയ്യാൽ ഇനി നിന്നെ തഴുകും ഞാൻ 

പാടാത്തൊരു പാട്ടല്ലേ പറയാത്തൊരു കഥയല്ലേ 

എഴുതാത്തൊരു കനവല്ലേ ഇനി നീയെൻ ഉയിരല്ലേ

പ്രേമം ഈ പ്രേമം ചിരകാലം വാഴില്ലെ 

നീയുണ്ടെങ്കിൽ ഉണരും സ്വപ്നം നീയുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹം സത്യം 

നീ ചേരുന്നൊരു രാപ്പകലാകേ മോഹനസംഗീതം 

നീയുണ്ടെങ്കിൽ ലോകം സ്വർഗം, നീയില്ലെങ്കിൽ കാലം ശുന്യം

നീയെൻ മായിക മനസ്സിന് നൽകി ആകെ സന്തോഷം…….

ഓ മാമഴക്കാറ്റു നീയേ മോഹചന്ദനം നീയേ 

മാഞ്ഞുപോകാതെ പൂത്തു നിൽക്കുമീ വരവസന്തവും നീയേ

മാനസം തന്ന പെണ്ണെ ,മാർഗഴി പൂവ് നീയേ 

മോഹസംഗീതമേകി ഓർമയിൽ തേൻ നിറച്ചതും നീയേ 

രാത്തിങ്കൾ ഞാനായാൽ നീലാമ്പൽ നീയല്ലേ 

രാവെല്ലാം പകലാക്കാൻ മൃദുഹാസം വിരിയില്ലേ

പ്രേമം ഈ പ്രേമം ഇനി നീയെൻ ആനന്ദം 

നിന്നുള്ളം തെളി നീലാകാശം ഞാനെന്നും അതിൽ മായാതാരം 

മിന്നും പൊന്നും ചാർത്തുമ്പോൾ ഇട നെഞ്ചിൽ സല്ലാപം 

മിഴിമുനയിൽ ഒരു മായാജാലം അത് തിരയും എൻ കാണാതീരം

ആരും മുത്താ മുന്തിരി മുത്തിന് കാതിൽ കിന്നാരം 

ഹ………………ഹ……………

ഹ…ഹ……….ഹ….ഹ….ഹ.ഹ …….ഹ…….. 

ഓ……..കുഞ്ഞുതെന്നലും നീയേ 

പൂമഞ്ഞു തുള്ളിയും നീയേ 

കാത്തു കാത്തു ഞാൻ കേട്ട പാട്ടിന്റെ താളമായതും നീയേ 

പൊൻ കിനാവിലും നീയേ വിണ്ണിലാവിലും നീയേ

എന്റെ ജീവനിൽ ചേർന്ന് പാടുമീ മന്ത്രവീണയും നീയേ 

ചിറകായ് നീ മാറില്ലേ ചിരിതൂകി ചേരില്ലേ

ചിരകാലം വാഴില്ലെ നിഴലായ് നീ തീരില്ല 

പ്രേമം ഈ പ്രേമം സുഖശ്വാശ്വത സായൂജ്യം 

എന്നുള്ളിൽ ഒരു മോഹാവേശം നീയേകി  സുഖ രാഗാനന്ദം 

ഞാനും നീയും ചേർന്നാൽ ജീവിത കാവ്യം സമ്പൂർണ്ണം 

ശ്വാസം പോലും നീയാകുന്നു ആശ്വാസം നിൻ മൊഴിയാകുന്നു 

ഏതോ ജന്മം നീയും ഞാനും പെയ്യാമേഘങ്ങൾ

Leave a Comment

”
GO