കാറ്റലകൾ kaattalakal malayalam lyrics

 ഗാനം :കാറ്റലകൾ ചിത്രം : 18 ആം പടി  രചന: വിനായക് ശശികുമാർ ആലാപനം : ജോനിത ഗാന്ധി കാറ്റലകൾ…വിണ്ണാകെ താരകങ്ങൾ… കാറ്റലകൾ മഴയോടൊന്ന് മൂളുന്നൂ… പറയാ …

Read more

”
GO