കാറ്റലകൾ kaattalakal malayalam lyrics

 ഗാനം :കാറ്റലകൾ

ചിത്രം : 18 ആം പടി 

രചന: വിനായക് ശശികുമാർ

ആലാപനം : ജോനിത ഗാന്ധി

കാറ്റലകൾ…വിണ്ണാകെ താരകങ്ങൾ…

കാറ്റലകൾ മഴയോടൊന്ന് മൂളുന്നൂ…

പറയാ കഥകൾ ചൊല്ലുന്നൂ

താരകങ്ങൾ ആരെയോ കണ്ണിറുക്കുന്നൂ

ഉലകം മെല്ലെ ഉറങ്ങിടുമ്പോൾ

ഈ കാലത്തെന്താവോ

പുല്ലിൻ തുമ്പിൽ നൃത്തം വച്ചു മഞ്ഞിൻ പൊൻതുള്ളി

സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി താഴുന്നൂ സൂര്യൻ

എങ്ങോ എങ്ങോ താളം തെറ്റി പായുന്നൂ തെന്നൽ

എല്ലാരും നമ്മേ പോലല്ലേ

ഉന്മാദം തേടി തേടി പോകല്ലേ

മങ്ങാതെ വെട്ടം തരും കനവുമല്ലേ

ഓഹോ… കയ്യിൽ മുത്തും നീലാകാശം

മേലേ… പാറും നീല തൂവൽ പക്ഷീ

താഴേ… താഴ്‌വാരങ്ങൾ നീളും ഭൂമീ

പോകാൻ… ഉണ്ടേ മണ്ണിൽ ദൂരം ബാക്കീ

ഓഹോ… കയ്യിൽ മുത്തും നീലാകാശം

മേലേ… പാറും നീല തൂവൽ പക്ഷീ

താഴേ… താഴ്‌വാരങ്ങൾ നീളും ഭൂമീ

പോകാൻ… ഉണ്ടേ മണ്ണിൽ ദൂരം ബാക്കീ

സ്വപ്നങ്ങൾ ഓരായിരം മിന്നൽ കൈനീട്ടവേ

തേടി ചെന്നീടുവാൻ ഉള്ളം വിങ്ങി പൊങ്ങുന്നൂ

ആരാരും കേൾക്കാതെ ഈ നെഞ്ചിൻ ഈണങ്ങളേ…

മൂളും സംഗീതമായ് ചുണ്ടിൽ ചേർക്കാൻ തോന്നുന്നൂ

തമ്മിൽ… ഈ കണ്ണും കണ്ണും കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ തോന്നുന്നൂ

താനേ… ഈ മണ്ണും വിണ്ണും കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ തോന്നുന്നൂ

ലോകം ലോകം നമ്മൾക്കായി വിരിഞ്ഞത് പോലെ

മുന്നിൽ മിന്നുന്നില്ലേ ഇതല്ലേ മായാജാലം

ഓഹോ… കയ്യിൽ മുത്തും നീലാകാശം

മേലേ… പാറും നീല തൂവൽ പക്ഷീ

താഴേ… താഴ്‌വാരങ്ങൾ നീളും ഭൂമീ

പോകാൻ… ഉണ്ടേ മണ്ണിൽ ദൂരം ബാക്കീ

കാറ്റലകൾ…വിണ്ണാകെ താരകങ്ങൾ…

കാറ്റലകൾ മഴയോടൊന്ന് മൂളുന്നൂ…

പറയാ കഥകൾ ചൊല്ലുന്നൂ

ഓഹോ… കയ്യിൽ മുത്തും നീലാകാശം

മേലേ… പാറും നീല തൂവൽ പക്ഷീ

താഴേ… താഴ്‌വാരങ്ങൾ നീളും ഭൂമീ

പോകാൻ… ഉണ്ടേ മണ്ണിൽ ദൂരം ബാക്കീ

ഓഹോ… കയ്യിൽ മുത്തും നീലാകാശം

മേലേ… പാറും നീല തൂവൽ പക്ഷീ

താഴേ… താഴ്‌വാരങ്ങൾ നീളും ഭൂമീ

പോകാൻ… ഉണ്ടേ മണ്ണിൽ ദൂരം ബാക്കീ

Leave a Comment

”
GO