മാവിലക്കുടിൽ maavilakkudil malayalam lyrics

  ഗാനം : മാവിലക്കുടിൽ ചിത്രം :രാമൻറെ ഏദൻതോട്ടം രചന : സന്തോഷ് വർമ്മ ആലാപനം: രാജലക്ഷ്മി ഉം ..ഉം ഉം ഉം  ലാലലല്ലാ ലാലലല്ലാ ലാലലല്ലാ …

Read more

”
GO